Algemene Voorwaarden Beeldt


Aanmelden
Cursussen bij de Beeldtklas worden aangeboden in blokken. Een blok omvat het aantal lessen tussen 2 basisschoolvakanties in.
Beeldtklaslessen tijdens studiedagen van leerkrachten, continueroosters ed. vinden gewoon doorgang. Kinderen kunnen in overleg met de cursusleidster van Beeldt eventueel wisselen van cursusdag en/ of locatie.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een blok via info@beeldtmetdt.nl
Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding (maximaal 18 cursisten, anders op een wachtlijst).
Wanneer er voor een cursus voldoende aanmeldingen zijn (minimaal 10), krijgen cursisten een mail met informatie over de betalingsdatum en de bankgegevens.
Iedere deelnemer is verplicht het cursusgeld voor aanvang van een blok over te maken.
Aan het eind van elk blok kan een cursist aangeven of hij/zij wil doorgaan met een volgend blok.
Bij doorgang is er automatisch plek voor de cursist in het volgende blok. Afmelden gebeurt altijd schriftelijk via de mail, zie hieronder.
Wanneer cursisten aangeven te stoppen met een volgend blok, kunnen deelnemers van de wachtlijst instromen. Deze krijgen hiervan eerst bericht.
Annulering en restitutie
Indien er voor de cursus onvoldoende aanmeldingen zijn, kan de cursusleidster besluiten de cursus te annuleren. Bij niet doorgaan van de cursus krijgt de cursist zo spoedig mogelijk bericht. Deelnemersgeld, indien al gestort, wordt dan teruggestort.
Afmelden en aanmelden kan aan het eind van ieder blok. Afmelding geschiedt schriftelijk, via info@beeldtmetdt.nl
In geval van ziekte of verhindering van de cursusleidster, wordt de les door een vervangende docent gegeven of aan het einde van de cursusperiode ingehaald.
Informatie hierover zal zo spoedig mogelijk en schriftelijk worden gedaan. De inhaalles kan op een andere dag en tijd plaatsvinden.
In geval van ziekte of verhindering van de cursist, dient hiervan tijdig, uiterlijk voor aanvang van de les, schriftelijk mededeling te worden gedaan aan de cursusleidster.
De eerste les van verhindering is altijd op kosten van de cursist. Beeldt kent, bij verhindering van de cursist, geen verplichting tot het inhalen van de verzuimde lessen. Is een cursist in hetzelfde blok meer dan 1 les afwezig, dan kan het lesgeld van de gemiste lessen (min de eerste les) in mindering gebracht worden op het lesgeld voor een volgende blok.
Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
Fotografie en video-opnames
Tijdens cursussen en presentaties kunnen foto- en video-opnamen gemaakt worden voor publicitaire doeleinden, zoals folder, flyer, poster, website, dag- en weekbladen. Als je hiertegen voorafgaand aan de cursus geen schriftelijk bezwaar aantekent ( via de mail ) gaat de leidster van Beeldt er vanuit dat je hiermee akkoord gaat. Uiteraard kun je ter plekke aan de fotograaf kenbaar maken of je al dan niet gefotografeerd wenst te worden.
Aansprakelijkheid
De cursusleidster van Beeldt is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen/zoekraken van eigendommen en goederen van cursisten. Het is raadzaam wat betreft kleding rekening te houden met het werken met teken- en schildersmaterialen. De cursist kan kleding afdekken met een zelf meegebracht schort. In overleg kan een plek worden aangewezen waar schorten kunnen worden opgeslagen zolang de cursist de cursus volgt.
De cursusleidster van Beeldt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel ontstaan door cursisten die zich niet houden aan instructie van materiaal en gereedschap.
De schade kan dan door de leerling of diens ouders worden beperkt als deze een zorgverzekering heeft die de medische kosten dekt. Voor het risico van letsel veroorzaakt door een fout van de cursusleidster is door Beeldt een adequate WA-verzekering afgesloten.
Tarieven en kortingen
Tarieven en kortingen staan steeds vermeld op de website. Materiaalkosten zijn inbegrepen. Wanneer hiervan wordt afgeweken, dan wordt dit duidelijk op de website aangegeven of vooraf schriftelijk doorgegeven.
Overige bepalingen
Beeldt heeft het recht om door haar leidster noodzakelijk geachte programmawijzingen aan te brengen.
Tevens heeft de leidster van Beeldt het recht andere docenten in te schakelen wanneer zij dit nodig c.q. wenselijk acht.
Beeldt behoudt zich het recht voor om een cursist de toegang tot de cursus te weigeren wanneer deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op de sfeer en/ of de overige cursisten. Beeldt neemt contact op met de ouders/ verzorgers van de cursist als deze zodanig in gebreke blijft, dat uitsluiting van deelname dreigt, uiteraard pas nadat dit met de deelnemer-cursist zelf besproken is.